Компоненти

1. Побудова системи збору статистичних даних та економічних показників на обласному та місцевому рівнях
2. Порівняльний аналіз (бенчмаркінг) вибраних областей та міст з метою визначення основних можливостей та перешкод для економічного розвитку
3. Розробка демографічних, економічних та бюджетних прогнозів для вибраних областей і міст України
4. Розбудова спроможності службовців вибраних областей і міст України до планування економічного розвитку з використанням аналітичних та прогностичних інструментів
5. Розробка курсу з обґрунтованого планування економічного розвитку із використанням інструментів кількісного аналізу
 
1. Побудова системи збору статистичних даних та економічних показників на обласному та місцевому рівнях
Проект РЕОП надасть допомогу партнерським областям та містам в зборі усіх економічних, демографічних та фінансових даних, які необхідні для створення інструментів економічно обґрунтованого планування. Такі дані будуть зібрані в усіх областях та містах з врахуванням даних, розмежованих за статевою ознакою. Крім того, посадові особи областей та муніципалітетів будуть краще підготовлені до надання необхідних економічних, фінансових та демографічних даних, оскільки вони відіграють центральну роль у зборі та консолідації даних в області та містах. Відповідно потенціал обласних державних адміністрацій та муніципалітетів щодо збору та аналізу даних (включаючи дані, що розмежовуються за статевою ознакою), які використовуватимуться для підготовки економічно обґрунтованих планів розвитку буде підвищено.

2. Порівняльний аналіз (бенчмаркінг) вибраних областей та міст з метою визначення основних можливостей та перешкод для економічного розвитку
Порівняльний аналіз основних факторів економічного розвитку на рівні областей і міст використовуватиметься для визначення відносних та/або конкурентних переваг, що є важливим елементом встановлення пріоритетів економічного розвитку відповідних територій. Використання бенчмаркінгу дозволить областям і містам порівняти свої результати з результатами інших територій з подібними умовами. Показники для здійснення бенчмаркінгу будуть відібрані в процесі консультацій з відповідальними посадовими особами в кожній області і місті. Втім, зважаючи на зосередженість на питаннях економічного розвитку, набір показників включатиме наступні: ВВП на особу, зростання ВВП, зростання продуктивності праці, рівень економічної активності населення, прибуток підприємств після сплати податків, дохід громадян після сплати податків на особу, виробнича продуктивність, рівень зайнятості, зростання зайнятості, кількість людей із середньою та вищою освітою, рівень грамотності населення, обсяг витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, обсяг прямих іноземних інвестицій, бізнес-клімат, вартість транспорту.
В рамках даного компоненту збиратимуться дані, необхідних для бенчмаркінгу, а також  проводитимуться практичні та теоретичні тренінги з посадовцями областей і міст. У результаті посадовці та персонал міст та обласних державних адміністрацій будуть здатні робити всебічний бенчмаркінговий аналіз власного міста задля визначення порівняльних переваг, отримання кредитного рейтингу та підготовки пропозицій для залучення іноземних інвестицій. Також буде підготовлено та опубліковано звіт з бенчмаркінгу.

3. Розробка демографічних, економічних та бюджетних прогнозів для вибраних областей і міст України
У рамках цього компоненту розроблятимуться демографічні, економічні та фіскальні прогнози для партнерських областей та міст Проекту РЕОП. 
Демографічне прогнозування
Для демографічного прогнозування буде створено спеціальну математичну модель. Модель демографічного прогнозування буде використано для побудови довготермінового передбачення для кожної області та муніципалітету. Створення демографічного передбачення допоможе сформувати стратегію для подолання негативного впливу основних демографічних трендів у вибраних областях і містах України. Результати демографічного передбачення також слугуватимуть основою для фіскального прогнозування та прогнозування потенційного випуску.
Економічне прогнозування
Реалістична оцінка майбутніх економічних умов є ключовим елементом довгострокового планування економічного розвитку. На основі прогнозу робочої сили та продуктивності праці буде побудовано довгостроковий прогноз потенційного ВВП для вибраних областей і міст. Окремим завданням створення економічного передбачення буде визначення додаткових факторів, які впливають на продуктивність економіки для кожної області та міста. Результати економічного передбачення слугуватимуть основою для побудови фіскального прогнозу, що визначатиме реальні можливості реалізації стратегії економічного розвитку.
Фіскальне прогнозування:
Створення довгострокового фіскального прогнозу є кінцевим кроком в обґрунтуванні планів економічного розвитку. Фіскальний прогноз дасть змогу визначити обсяг доступних бюджетних ресурсів для реалізації стратегічних пріоритетів економічного розвитку області або міста. Для кожної області та міста буде побудовано окремі моделі фіскального прогнозування, а їх посадові особи пройдуть навчання з фіскального прогнозування на основі цих моделей. Фіскальні прогнози не тільки забезпечуватимуть реалістичне обґрунтування планів економічного розвитку, але й стануть інструментом інформування центральної влади про бюджетні потреби відповідних областей і міст. Це дозволить уникнути проблем під час виконання місцевих бюджетів та мінімізувати фінансової ризики, пов'язані з реалізацією стратегій економічного розвитку.
У результаті реалізації цього компоненту будуть створені: модель демографічного прогнозування та демографічне передбачення; модель прогнозування потенційного випуску та економічне передбачення; модель фіскального прогнозування та фіскальне передбачення; комплексний аналітичний звіт щодо соціально-економічного розвитку. На основі створених передбачень та економічного аналізу будуть вдосконалені стратегічні плани розвитку партнерських областей та міст Проекту РЕОП.

4. Розбудова спроможності службовців вибраних областей і міст України до планування економічного розвитку з використанням аналітичних та прогностичних інструментів
Цей компонент направлений на підвищення спроможності службовців Львівської та Дніпропетровської областей і міст Нікополь, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Львів, Червоноград та Дрогобич планувати економічний розвиток з використанням аналітичних та прогностичних інструментів. Передбачається проходження посадовцями з вказаних областей та міст теоретичних та практичних тренінгів з бенчмаркінгу, фіскального, економічного та демографічного прогнозування, навчальних тренінгів з програми MS Excel, а також тренінгу зі стратегічного прогнозування екологічної ситуації та тренінгів з ґендерного бюджетування.  Після проходження тренінгів їх учасники будуть застосовувати нові знання з прогнозування і будуть брати участь у підготовці звітів у межах Проекту РЕОП: фіскального, економічного, демографічного та звіту з бенчмаркінгу. По завершенні Проекту РЕОП завданням учасників тренінгів буде оновлення і підтримання моделей прогнозування в робочому стані, створення прогнозів і написання звітів на їхній основі

5. Розробка курсу з обґрунтованого планування економічного розвитку із використанням інструментів кількісного аналізу
У рамках співпраці Проекту РЕОП з Національною академією державного управління при Президентові України (НАДУ) та її регіональними інститутами державного управління в Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові будуть розроблені додаткові компоненти та здійснено подальше поглиблення й вдосконалення навчальної програми НАДУ "Стратегічне планування розвитку територій", частиною якого буде економічно обґрунтоване планування розвитку територій, зокрема використання перспективного аналізу та бенчмаркінгу, а також визначення відповідних стратегій щодо подолання ризиків, які б ґрунтувалися на результатах демографічного, фіскального та економічного прогнозування.
Крім того, буде проведено теоретичне навчання викладачів НАДУ викладанню економічно обґрунтованого планування розвитку територій з використанням перспективного аналізу та бенчмаркінгу, включаючи правильне визначення можливостей та стратегій подолання ризиків на основі прогнозування (демографічного, фіскального та економічного),  розроблено та видано навчальні посібники, які міститимуть матеріали щодо кількісного аналізу, прогнозування та стратегічного планування розвитку територій.